Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Toepasselijkheid van verhuurvoorwaarden Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door 073 Entertainment aangegane aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij de verhuurpartner partij is, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen. Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen voorwaarden van wederpartijen (huurders), zijn niet van toepassing op de hiervoor genoemde overeenkomsten ook al is daarnaar door de desbetreffende wederpartij uitdrukkelijk verwezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten Een overeenkomst komt tot stand nadat 073 Entertainment een opdracht of een bestelling schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst aanvullende afspraken gemaakt worden door partijen, zijn deze pas van toepassing na schriftelijke bevestiging door 073 Entertainment.

Artikel 3 – Einde van overeenkomsten Een overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn. 073 Entertainment kan de huurovereenkomst beëindigen in geval de huurder tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, ingeval van overlijden, surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de huurder, dan wel indien de huurder een consument is, ingeval van ondercuratelestelling van de huurder of indien ten aanzien van de huurder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard. De beëindiging van de huurovereenkomst door 073 Entertainment laat onverlet het recht van 073 Entertainment op vergoeding van kosten, nadeel en rente.

Artikel 4 – Annulering De huurder is gerechtigd de huurovereenkomst schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat de huurder aan 073 Entertainment als dan de navolgende vergoeding verschuldigd is:
–Bij annulering tot 7 dagen vanaf de huur periode bent u 50% van het huur bedrag verplicht te betalen
–Bij annulering binnen 7 dagen vanaf de huur periode bent u verplicht de complete huursom te voldoen
De huurder is gehouden de door hem verschuldigde vergoeding bij annulering binnen 3 dagen na annulering te voldoen, bij gebreke waarvan 073 Entertainment gerechtigd is nakoming van de huurovereenkomst te vorderen.

Artikel 5- Borg Bij afname van goederen zal een borg betaald dienen te worden. Deze is gesteld op 50 % van het factuur bedrag, met een minimum van € 75,-.

Artikel 6 – Huurtermijnen Alle zaken worden voor tenminste 1 dag (24 uur) gehuurd.

Artikel 7 – Risico voor de huurder en verplichtingen van de huurder De zaken komen volledig voor risico van de huurder vanaf het moment dat de huurder de zaken in ontvangst heeft genomen. De huurder is verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheid- en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen. Daarnaast geldt voor de verschillende zaken een afzonderlijke gebruiksaanwijzing. De huurder is verplicht deze gebruiksaanwijzing te volgen en deze gebruiksaanwijzingen maken integraal deel uit van deze voorwaarden.Indien nodig dient de huurder zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde
toestemmingen, vergunningen en ontheffingen voor het gebruik van de gehuurde zaken. Eventuele schade voortvloeiend uit het ontbreken van toestemmingen, vergunningen en ontheffingen komt volledig voor rekening van huurder. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huisvader onder zich houden en overeenkomstig debestemming gebruiken. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven. Huurder is niet gerechtigdveranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.

Artikel 8 – Halen en brengen en op- en afbouwen van het gehuurde
073 Entertainment bezorgt en installeert tegen een vergoeding de gehuurde artikelen op locatie. Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. 073 Entertainment kan van huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het gebruik maken door 073 Entertainment van deze bevoegdheid kan huurder zich niet jegens 073 Entertainment beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag die voor het afleveren en monteren van het gehuurde is overeengekomen de locatie vrij en ontruimd is en goed te bereiken. Vrij van trappen, verdiepingen tenzij anders
overeengekomen) etc. Voorzieningen die voor één en ander nodig zijn door huurder getroffen komen geheel voor zijn rekening. Schade aan de locatie en/of gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van huurder.

Artikel 9- Uitvoering
Bij uitvoering van de Overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.

ARTIKEL 10- Weersinvloeden
073 Entertainment behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van 073 Entertainment, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om
schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Door 073 Entertainment reeds ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald. 073 Entertainment is hierover geen rente verschuldigd.

ARTIKEL 11- Aansprakelijkheid
073 Entertainment is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden,
ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet
harerzijds.
073 Entertainment is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dezer personen. Indien 073 Entertainment op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is 073 Entertainment niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan. In die gevallen waarin 073 Entertainment aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s). De huurder vrijwaart 073 Entertainment tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of schade die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

Artikel 12- Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 13 – Schade/verlies Schade aan gehuurde zaken dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de schade, aan 073 Entertainment te worden gemeld. De huurder / opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde zaken / of drive in show van welke aard dan ook, waarbij de kosten, waaronder de kosten van reparatie of reiniging, voor rekening komen van de huurder / opdrachtgever. Bij een geschatte schade van meer dan € 500,- verklaart de huurder / opdrachtgever zich er op voorhand mee akkoord dat er op zijn kosten een expertise wordt uitgevoerd door een door 073 Entertainment aan te wijzen expertisebureau. Bij een geschatte schade beneden € 500,- zal de expertise door 073 Entertainment zelf uitgevoerd worden. Alle kosten in verband met de expertise ten behoeve van het vaststellen van de schade komen rechtstreeks voor rekening van de huurder. In geval van diefstal en/of verlies dient huurder / opdrachtgever zowel de overeengekomen huurprijs als de nieuwwaarde van het gehuurde te voldoen. Schade aan derden al dan niet veroorzaakt door de gehuurde zaken komen volledig voor rekening van de huurder. Het is verstandig dat door de huurder een evenementen verzekering wordt afgesloten.

Artikel 14– Controle van het gehuurde Om problemen te voorkomen moet de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst heeft genomen, dit controleren en indien er gebreken, manco´s of andere klachten zijn, dient de huurder dit onverwijld te melden bij 073 Entertainment.
Artikel 16 – Teruggave De gehuurde zaken worden conform de gemaakte afspraken weer opgehaald door 073 Entertainment. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt de schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs. De gehuurde zaken dienen geretourneerd te worden in de staat waarin ze zich bevonden bij het in ontvangst nemen door de huurder. Indien na teruggave blijkt dat zaken beschadigd zijn dan wel niet goed schoongemaakt zijn, dan komen de schade die 073 Entertainment hierdoor lijdt en de kosten die 073 Entertainment hierdoor moet maken, voor rekening van de huurder.

Artikel 17- Legitimatie De huurder is verplicht zich te legitimeren bij bezorging van de verhuur objecten. Dit kan middels een wettig geldig paspoort/rijbewijs of identiteitskaart. De gegevens zullen door ons op een wettelijke manier gebruikt worden als de huurder zich schuldig maakt aan overtreding van onze voorwaarden.

Artikel 18- Leeftijd De minimum leeftijd voor het huren van objecten is 18 jaar.

Artikel 19 – Betaling Betaling van de overeengekomen huurprijs vindt plaats bij bezorging/plaatsing van de gehuurde zaken. Alle betalingen dienen contant of met pinbetaling plaats te vinden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval tussen 073 Entertainment en de huurder is overeengekomen dat betaling zal geschieden door voldoening van de door 073 Entertainment toegezonden facturen, zal de huurder de facturen binnen veertien dagen na factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan de huurder van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert. Indien de huurder van rechtswege in verzuim verkeert heeft 073 Entertainment recht op vergoeding van de wettelijke rente en tevens op alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van 073 Entertainment op de overeengekomen huurprijs.

Artikel 20 – Buma/stemra/sena-rechten Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten (dan wel andere rechten welke hiermee samenhangen) die voortvloeien uit het door de huurder, of in opdracht van de huurder, ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door de verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts de verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA. De huurder zal, zover noodzakelijk, zorg dragen voor aangiften e.d.

Artikel 21 – Geluidsnormen 073 Entertainment is nooit verantwoordelijk voor de toepassing van de op grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen. In geval van overschrijding van deze geluidsnormen zijn gebeurlijke boetes/sancties steeds ten laste van de huurder.

Artikel 22 – Geschillen Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit een met 073 Entertainment gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van 073 Entertainment onder toepassing van Nederlands recht. 073 Entertainment behoudt zich het recht voor om de huurder aan zijn algemene zetel dan wel de woonplaats te dagvaarden.